เลือกประเภทสมาชิก

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
6.1.1 เป็นทันตแพทย์ที่ถือสัญชาติไทยและได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6.1.2 สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทย-สภารับรอง หรือ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ และ ด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
6.1.3 สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ประเทศ โดยเป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี และหลักสูตรเป็นที่รับรองโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันของประเทศที่สถานศึกษานั้นๆตั้งอยู่ และ ด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
6.1.4 ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือ วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
ค่าบำรุงสมาชิกตลอดชีพ
7,000 บาท
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญ และ ดำเนินการต่อ

สมาชิกนักศึกษา

สมาชิกนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
จะต้องเป็นนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง หรือ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ โดยมีหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆลงนามรับรอง และ คณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้
ค่าสมัครสมาชิก
ค่าแรกเข้า 500 บาท
ค่ารายปี 500 บาท 3 ปี
รวม 2,000 บาท
สมาชิกนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญจะต้องไม่มีการค้างชำระค่าบำรุงรายปี
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นสมาชิกนักศึกษา และ ดำเนินการต่อ

สมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ทันตแพทย์ที่มีความสนใจในวิชาทันตกรรมจัดฟัน และ มีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และ คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้
ค่าสมัครสมาชิก
ค่าแรกเข้า 1,000 บาท
ค่ารายปี 500 บาท
รวม 1,500 บาท
ในกรณีสมาชิกสมทบค้างชำระค่าบำรุงประจำปี การต่ออายุจะต้องเสียค่าบำรุงย้อนหลังและหากค้างค่าบำรุงเกิน 2 ปี จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสมทบ และ ดำเนินการต่อ