อดีตคณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน

พ.ศ.2563-2565

รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ ประธานที่ปรึกษา
ศ. (พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา ที่ปรึกษา
ศ. เกียรติคุณ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษา
ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ทพ. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์ ที่ปรึกษา
ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร นายกสมาคม
ทญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส นายกสำรอง
ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย อุปนายก
อ.ทพ.ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์ เลขาธิการ
ทพ. ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ เหรัญญิก
ผศ.ทญ. กัลยา อินทรีย์ ประธานวิชาการ
ทญ. สุธาทิพย์ จงบันดาล นายทะเบียน
อ.ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณากร ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ผศ.ทพ.ดร. บัญชา สำรวจเบญจกุล สาราณียกร
ผศ.ทญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม กรรมการกลาง
ผศ.ทพ. อุดม ทองอุดมพร กรรมการกลาง
ผศ.ทญ. สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน กรรมการกลาง
รศ.ทพ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก กรรมการกลาง
ผศ.ทญ.ดร. พินทุอร จันทรวราทิตย์ กรรมการกลาง
ทพ. ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ กรรมการกลาง

พ.ศ.2561-2563

รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ ประธานที่ปรึกษา
ศ. (พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา ที่ปรึกษา
ศ. เกียรติคุณ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษา
ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ทพ. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์ ที่ปรึกษา
ทพ. ธานัน จารุประกร นายกสมาคม
ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร นายกสำรอง
ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย อุปนายก
ทพ. จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล เลขาธิการ
ทพ. ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ เหรัญญิก
ทญ. กัลยา อินทรีย์ ประธานวิชาการ
ทญ. สุธาทิพย์ จงบันดาล นายทะเบียน
ทพ. กฤษฎี ปัณณะรัส ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ผศ.ทพ.ดร. บัญชา สำรวจเบญจกุล สาราณียกร
ผศ.ทญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม กรรมการกลาง
ผศ.ทพ. อุดม ทองอุดมพร กรรมการกลาง
ทญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส กรรมการกลาง
อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ กรรมการกลาง
ผศ.ทญ.ดร. พินทุอร จันทรวราทิตย์ กรรมการกลาง
ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณากร กรรมการกลาง

พ.ศ.2557-2559

รศ.(พิเศษ)สมใจ สาตราวาหะ ประธานที่ปรึกษา
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์ ที่ปรึกษา
รศ.ทพ.พาสน์สิริ นิสาลักษณ์ นายกสมาคม
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์ นายกสำรอง
ทพญ.ศันสนีย์ อนันตสกุลวัฒน์ อุปนายก
ทพญ.รชยา จินตวลากร เหรัญญิก
รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล ประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์ นายทะเบียน
รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส สาราณียกร
รศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์ กรรมการกลาง
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย กรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม กรรมการกลาง
ทพ.จิราวัฒน์ เกียรติบูรณกุล กรรมการกลาง

พ.ศ.2555-2557

รศ.(พิเศษ)สมใจ สาตราวาหะ ประธานที่ปรึกษา
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์ ที่ปรึกษา
ทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง ที่ปรึกษา
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์ นายกสมาคม
รศ.ทพ.พาสน์สิริ นิสาลักษณ์ นายกสำรอง
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส อุปนายก
ทพ.ธัชพันธ์ พูลทวีเกียรติ์ เหรัญญิก
ผศ.ทพ.อุดม ทองอุดมพร ประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์ นายทะเบียน
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
รศ.ทพญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล สาราณียกร
รศ.ทพญ.ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล กรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม กรรมการกลาง
ทพญ.เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล กรรมการกลาง
ทพญ.อัญชลิกา สงวนดีกุล กรรมการกลาง
ทพ.จิราวัฒน์ เกียรติบูรณกุล กรรมการกลาง
ทพ.ธานัน จารุประกร เลขาธิการ

พ.ศ.2553-2555

รศ.(พิเศษ)สมใจ สาตราวาหะ นายกสมาคม
ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์ นายกสำรอง
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส อุปนายก
ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์ เหรัญญิก
ทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง ประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์ นายทะเบียน
รศ.(พิเศษ)สมใจ สาตราวาหะ สาราณียกร
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ทพญ.ศันสนีย์ อนันต์สกุลวัฒน์ กรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.พรทิพย์ วีรยางกูร กรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรทิพย์ ชิวชรัตน์ กรรมการกลาง
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์ กรรมการกลาง
ทพ.ทรงชัย นครน้อย กรรมการกลาง
ทพ.ธานัน จารุประกร เลขาธิการ

พ.ศ.2551-2553

รศ.ทพ.วัชระ เพชรคุปต์ นายกสมาคม
รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ นายกสำรอง
รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ อุปนายก
ทพ.ธัชพันธ์ พูลทวีเกียรติ์ เหรัญญิก
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส ประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์ นายทะเบียน
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม สาราณียกร
รศ.ทพญ.ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล กรรมการกลาง
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์ กรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรทิพย์ ชิวชรัตน์ กรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์ อนันตสกุลวัฒน์ กรรมการกลาง
ทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง กรรมการกลาง
ทพ.ธานัน จารุประกร เลขาธิการ

พ.ศ.2549-2551

รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ นายกสมาคม
รศ.ทพ.วัชระ เพชรคุปต์ นายกสำรอง
ผศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ อุปนายก
ทพ.ธัชพันธ์ พูลทวีเกียรติ์ เหรัญญิก
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส ประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์ นายทะเบียน
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ทพญ.หทัยชนก เจริญยิ่ง สาราณียกร
รศ.ทพญ.ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล กรรมการกลาง
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์ กรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ กรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์ อนันตสกุลวัฒน์ กรรมการกลาง
อ.ทพญ.พรทิพย์ วีรยางกูร กรรมการกลาง
ทพ.ธานัน จารุประกร เลขาธิการ

พ.ศ.2547-2549

ผศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ นายกสมาคม
รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ นายกสำรอง
รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ อุปนายก
ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์ เหรัญญิก
ทพญ.ศศิธร สุธนรักษ์ ประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ทพญ.พรทิพย์ วีรยางกูร สาราณียกร
พ.ต.ทพ.ปรันตป์ สุเนตนันท์ นายทะเบียน
ผศ.ทพ.กนก สรเทศน์ กรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์ อนันต์สกุลวัฒน์ กรรมการกลาง
ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม กรรมการกลาง
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส กรรมการกลาง
ทพ.ธานัน จารุประกร กรรมการกลาง
ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล เลขาธิการ

พ.ศ.2545-2547

รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ นายกสมาคม
ผศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ นายกสำรอง
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์ อุปนายก
ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์ เหรัญญิก
ทพญ.พรทิพย์ วีรยางกูร ประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ทพญ.ศันสนีย์ อนันต์สกุลวัฒน์ สาราณียกร
ทพ.ธานัน จารุประกร นายทะเบียน
ผศ.ทพญ.ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล กรรมการกลาง
ผศ.ทพ.ไพศาล ชัยวัฒน์ กรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ กรรมการกลาง
ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส กรรมการกลาง
พ.ต.ทพ.ปรันตป์ สุเนตนันท์ กรรมการกลาง
ทพญ.เบญจวรรณ กาญจนปลั่ง เลขาธิการ

พ.ศ.2543-2545

ผศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ นายกสมาคม
รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ นายกสำรอง
รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ อุปนายก
ผศ.ทพ.วัชระ เพชรคุปต์ เหรัญญิก
ทพญ.ศศิธร สุธนรักษ์ ประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์ นายทะเบียน
ผศ.ทพ.ไพศาล ชัยวัฒน์ กรรมการกลาง
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์ กรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์ อนันต์สกุลวัฒน์ กรรมการกลาง
ทพ.เขมฑัต สุขก้อน กรรมการกลาง
พ.ต.ทพ.ปรันตป์ สุเนตนันท์ กรรมการกลาง
ทพญ.นวลอนงค์ สุวรรณสังข์ เลขานุการ

พ.ศ.2542-2543

รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ นายกสมาคม
ผศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ นายกสำรอง
ผศ.ทพ.วัชระ เพชรคุปต์ อุปนายก
ผศ.ทพญ.ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล เหรัญญิก
ทพญ.ศันสนีย์ อนันต์สกุลวัฒน์ ประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์ นายทะเบียน
ผศ.ทพ.ไพศาล ชัยวัฒน์ กรรมการกลาง
ทพญ.ศศิธร สุธนรักษ์ กรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.ดร.พจนา กิตติพิบูลย์ กรรมการกลาง
นท.ทพ.พลพิทยา วรชาติ ร.น. กรรมการกลาง
ทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง กรรมการกลาง
ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์ เลขานุการ