มูลนิธิทันตกรรมจัดฟัน

โครงการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

 

ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft lip and cleft palate patients : CLP) เป็นผู้ป่วยซึ่งมีความพิการของใบหน้าและขากรรไกรแต่กำเนิด ความพิการดังกล่าวนอกจากทำให้เกิดปัญหาทางร่างกายแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจและสังคมตามมาอีกด้วย โดยเฉพาะหากผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้ซึ่งมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ทันตแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันมีหน้าที่โดยตรงในการให้การรักษาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อจัดการอบรมให้ความรู้แก่ทันตแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อย่างถูกวิธี รวมทั้งประสานงานระหว่างทันตแพทย์ซึ่งมีปัญหาในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้กับทันตแพทย์ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาบางส่วนสำหรับผู้ป่วยซึ่งมีฐานะยากจน

 

โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย  มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

รศ.(พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ ประธานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อุบัติการณ์ของการคลอดทารกที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย พบอุบัติการณ์ 1 ต่อการคลอดมีชีพ 800 ราย ซึ่งสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยและมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 
  1. รวบรวมทันตแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันที่สนใจที่จะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
  2. จัดการอบรมให้ความรู้แก่ทันตแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันทั่วประเทศในการบำบัด รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อย่างถูกวิธี และเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสานงานระหว่างทันตแพทย์ซึ่งมีปัญหาในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
  4. ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาบางส่วนแก่ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน
  5. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความพิการปากแหว่งเพดานโหว่
    โดยให้ชื่อโครงการว่า “Complete CLP’s Life
 

ต่อมาทันตแพทย์กลุ่มนี้ได้เข้าร่วมทำงานในโครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 50 พรรษา ซึ่งจากการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พบว่ามีเด็กปากแหว่งเพดานโหว่จำนวนมากที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาทางด้านทันตกรรมจัดฟัน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการ “ทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” ขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยพาทันตแพทย์ และทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสาไปให้บริการจัดฟัน และดูแลสุขภาพช่องปากให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่นั่นเดือนละครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสปสช.

 


“ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน แม้จะได้รับการรักษาฟรีก็ไม่มีค่าเดินทาง ทำให้กองทุนบริจาคช่วยค่าเดินทางของสภากาชาดไทยลดน้อยลงไป  ดังนั้นในโอกาสอันเป็นมงคลครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สมาคมฯ ได้มอบเงิน 100,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ด้วยแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย  จะเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งในการมุ่งทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคม”

 


นอกจากนี้ มูลนิธิทันตกรรมจัดฟัน ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ยังได้จัดพิมพ์หนังสือแจกฟรี เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่” เนื่องจากมูลนิธิฯ เห็นประโยชน์และความจำเป็นที่ครอบครัวของผู้ป่วยที่ควรจะทราบถึงสาเหตุของการเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ ปัญหาที่ตามมา วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการรักษา ตลอดจนระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษา หนังสือนี้ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่สนใจจะให้ความช่วยเหลือ ได้ทราบถึงปัญหาและยอมรับผู้ป่วยเหล่านี้ในสังคม อีกทั้งยังอาจใช้ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ สำหรับให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีปัญหาได้

ท่านที่สนใจสนับสนุนโครงการนี้ กรุณาติดต่อที่ :

มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (www.thaiortho.org)
โทรศัพท์ 0-2398-5508      โทรสาร 0-2399-1866      E-mail: samsunshine5@yahoo.com