Online Payment

ในกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต มีข้อแนะนำดังนี้ครับ

1. ในช่อง Name : ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลผู้ที่จะไปประชุม ไม่ใช่ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต (ในกรณีที่ใช้บัตรของคนอื่น)

2. กรุณาบอกเลขที่ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ท. ด้วย (Dental License Number)

3. ถ้าต้องการใช้บัตรเครดิตใบเดียวชำระให้หลายคน กรุณาส่งรายละเอียดแต่ละคนให้ทราบด้วยทาง E-mail: thaiorthoepay@gmail.com

4. ถ้าหากท่านทำรายการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเห็นหน้าจอปรากฎตามด้านล่างนี้

5. หลังจากนั้น ให้ท่านกรุณาจับภาพหน้าจอ (sceen capture) ตามตัวอย่างที่แสดงด้านบนนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน

6. หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย โทร. 08-9696-2233

ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนออนไลน์ไม่สำเร็จ ขอความกรุณาให้ลองทำอีกครั้ง หรือลองเปลี่ยนเป็นใช้บัตรเครดิตใบอื่น หรือ Download credit card authorization form แล้ว print , กรอกข้อมูล เซ็นชื่อ แล้วถ่ายรูปหรือ scan ส่งมาที่ thaiorthoepay@gmail.com พร้อมรายละเอียดของท่าน

CLICK HERE TO BEGIN CREDIT CARD ONLINE PAYMENT
คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

Please read the information below before proceeding with the online payment.

If you wish to pay by credit card, please make sure that you will follow the instructions below once you have been directed to the online payment page.
1. Please provide the full name of the conference participant. (which may not be the same as the name stated on the credit card)

2. If you wish to pay for more than one participants within a single transaction, please also send us the details of all the participants to us at thaiorthoepay@gmail.com

3. After the payment has been successful, you should see a page as shown below.

4. Please take a screenshot that confirms your successful transaction (as shown above) and attach your proof of payment to the registration form.

5. If you cannot pay online or having unsuccessful payment, you can download the credit card authorization form then print, fill in the required information, sign, take photo or scan and send it to thaiorthoepay@gmail.com with your useful information.

CLICK HERE TO BEGIN CREDIT CARD ONLINE PAYMENT

ในกรณี​โอนเงินผ่านธนาคารหรือ ATM

ชื่อบัญชี สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี 123-1-16694-5