ความเป็นมา

  •   2525 ก่อตั้ง “ชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย”
  •   2537 จัดงานประชุมวิชาการ 1994 Thailand International Orthodontic Congress
  •   2540 จัดงานประชุมวิชาการ 1997 Thailand International Orthodontic Congress
  •   2542 จดทะเบียนเป็นสมาคมตามกฎหมาย โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลชื่อ “สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Association of Orthodontists (ThaAO)
  •   2542 ก่อตั้ง “มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย”
  •   2545 วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ( Journal of the Thai Association of Orthodontists) ปีที่ 1 เล่มที่ 1
  •   2551 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 6th Asian Pacific Orthodontic Conference (2008APOC)