คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบัน วาระ 2565-2567
Thai Association of Orthodontists Committee Members 2022-2024

คณะที่ปรึกษา Advisory Board

รศ.(พิเศษ)ทพญ.ดร. สมใจ สาตราวาหะ
Clinical Assoc. Prof. Dr. Somchai Satravaha
ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์
Dr. Narumol Taweesedt
ศ.(เกียรติคุณ) ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
Emeritus Clinical Professor Passiri Nisalak
ศ.(เกียรติคุณ) ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
Professor Emeritus Dhirawat Jotikasthira
รศ.ดร.ทพ. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
Associate Professor Chairat Charoemratrote
ผศ.ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม
Asst. Prof. Nonglak Sombuntham
ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย
Dr. Prinya Pathomkulmai

คณะกรรมการ Executive Committee

ทพญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส
Dr. Ruangrat Komolpis
นายกสมาคม President
รศ.ดร.ทพ. อุดม ทองอุดมพร
Assoc. Prof. Dr. Udom Thongudomporn
อุปนายก Vice President
ทพ. ธานัน จารุประกร
Dr. Tanan Jaruprakorn
นายกสำรอง President Elect
ทพญ. เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล
Dr. Pennapa Srivicharnkul
เลขาธิการ Secretary General
ผศ.ทพญ. นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ
Asst. Prof. Dr. Nuntinee Nanthavanich Saengfai
ประธานวิชาการ Scientific Chairman
ทพ. ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
Dr. Thachpan Poontaweekiat
เหรัญญิก Treasurer
ทพญ. สุธาทิพย์ สมพรหม
Dr. Suthathip Somprom
นายทะเบียน Registrar
อ.ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณากร
Dr. Chaiyapol Chaweewannakorn
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ Public Relation
ผศ.ดร.ทพ. ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
Dr. Pannapat Chanmanee
สาราณียกร Editor
รศ.ทพ.ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
Assoc. Prof. Dr. Paiboon Techalertpaisarn
กรรมการกลาง Committee
อ.ทพ. สิรวิชฐ์ เลิศชาตรีพงษ์
Dr. Sirawish Lertchatripong
กรรมการกลาง Committee
ผศ.ทพญ. กัลยา อินทรีย์
Asst. Prof. Dr. Kanlaya Insee
กรรมการกลาง Committee
รศ.ทพ.ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์
Assoc. Prof. Dr. Kanich Tripuwabhrut
กรรมการกลาง Committee
ทพญ. วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล
Dr. Walaitip Jermwiwatkul
กรรมการกลาง Committee
อ.ทพญ.ดร. พุทธธิดา วังศรีมงคล
Dr. Buddhathida Wangsrimongkol
กรรมการกลาง Committee