คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบัน วาระ 2565-2567

คณะที่ปรึกษา

รศ.(พิเศษ)ทพญ.ดร.สมใจ สาตราวาหะ
ที่ปรึกษา
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคุณ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ที่ปรึกษา
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ที่ปรึกษา
ผศ.ทญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

ทญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส
นายกสมาคม
รศ.ทพ.ดร.อุดม ทองอุดมพร
อุปนายก
ทพ. ธานัน จารุประกร
นายกสำรอง
ทญ. เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล
เลขาธิการ
ผศ.ทญ. นันทินี แสงไฟ
ประธานวิชาการ
ทพ. ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ
เหรัญญิก
ทญ. สุธาทิพย์ จงบันดาล
นายทะเบียน
อ.ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณากร
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
อ.ทพ.ดร. ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
สาราณียกร
รศ.ทพ.ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
กรรมการกลาง
อ.ทพ. สิรวิชฐ์ เลิศชาตรีพงษ์
กรรมการกลาง
ผศ.ทญ. กัลยา อินทรีย์
กรรมการกลาง
ผศ.ทพ.ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์
กรรมการกลาง
ทญ. วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล
กรรมการกลาง
อ.ทญ.ดร. พุทธธิดา วังศรีมงคล
กรรมการกลาง