ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล: thaiortho@gmail.com

นายกสมาคม

อีเมล: president@thaiortho.org

เลขาธิการ

อีเมล: secretarygeneral@thaiortho.org

ฝ่ายวิชาการ

อีเมล: scientificchair@thaiortho.org

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่, เรื่องเกี่ยวกับเว็บไซด์, การจองบูธแสดงสินค้า

อ.ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณากร
โทร 081-752-9521
อีเมล: mochaiyapol@gmail.com

ฝ่ายทะเบียน, การลงทะเบียนทางไปรษณีย์, การลงทะเบียน online, การสมัครสมาชิกสมาคม, แจ้งเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่

ทญ. สุธาทิพย์ จงบรรดาล
อีเมล: registrar@thaiortho.org, giffy042@gmail.com
ที่อยู่ส่งเอกสาร: ตู้ปณ.2 ปณฝ. สี่แยกเฉลิมไทย 20002

ติดต่อลงโฆษณาใน Braces News

ทญ. อัญชลิกา สงวนดีกุล
อีเมล: nujeab91@hotmail.com

ฝ่ายเหรัญญิก, ออกใบเสร็จ, ชำระเงิน

ทพ. ธัชพันธ์ พูลทวีเกียรติ์
โทร. 081-835-7283
อีเมล: thachpan@gmail.com
ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่
สำหรับทันตแพทย์
ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเฉพาะทาง

LINE ID: @thaiortho
สำหรับประชาชนทั่วไป
ที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน

LINE ID: @judfunthai