ทันตแพทย์จัดฟันคือใคร

ทันตกรรมจัดฟัน คือ สาขาหนึ่งของทันตกรรมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกับการแก้ไขฟันและขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ฟันยื่นและฟันที่ขบกันไม่พอดีจะทำให้ยากต่อการทำความสะอาด และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรเนื่องมาจากฟันผุและโรคเหงือก

dent-dicut-02.png

ทันตแพทย์จัดฟันคือใคร

ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทางด้านทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontist) คือทันตแพทย์ที่ได้รับการศึกษาต่อเฉพาะทางจัดฟัน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่มีหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปี และได้รับการรับรองจาก ก.พ.

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาความผิดปกติในการสบฟัน ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทางด้านทันตกรรมจัดฟันที่เป็นสมาชิกของสมาคม ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

มีชื่ออยู่ในรายชื่อดังนี้ รายชื่อสมาชิกของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันบน web มีเพื่อให้ผู้ป่วยตรวจดูด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามทางสมาคมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล หรือรายชื่อทันตแพทย์จัดฟันในแต่ละแหล่งที่จะให้ได้ การเลือกสถานพยาบาลจึงขอให้ผู้ป่วยพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ประกอบกัน เช่นค่าใช้จ่าย ความสะดวกในการเดินทาง และทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา เป็นต้น โดยทั่วไปสถานพยาบาลของรัฐจะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าคลินิกเอกชนแต่อาจจะไม่ สะดวกในการเดินทางและเวลาที่ต้องรอคอยบริการ คณะทันตแพทย์ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รับให้การรักษาโดยคำนึงถึงหลักวิชาการเป็นสำคัญและมีค่าใช้จ่ายไม่มาก เป็นต้น

มาตรฐานของทันตแพทย์จัดฟันที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องในต่างประเทศและของประเทศไทย อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน

กว่าจะได้เป็นทันตแพทย์จัดฟัน

01

โรงเรียนทันตแพทย์

มาทำความรู้จักกับทันตแพทย์จัดฟันที่จะช่วยรักษาฟันของคนไข้ให้เป็นระเบียบ มาทำความรู้จักกับทันตแพทย์จัดฟันที่จะช่วยรักษาฟันของคนไข้ให้เป็นระเบียบ

02

หลักสูตรเฉพาะทางจัดฟัน

มาทำความรู้จักกับทันตแพทย์จัดฟันที่จะช่วยรักษาฟันของคนไข้ให้เป็นระเบียบ มาทำความรู้จักกับทันตแพทย์จัดฟันที่จะช่วยรักษาฟันของคนไข้ให้เป็นระเบียบ

03

ราชวิทยาลัย

มาทำความรู้จักกับทันตแพทย์จัดฟันที่จะช่วยรักษาฟันของคนไข้ให้เป็นระเบียบ มาทำความรู้จักกับทันตแพทย์จัดฟันที่จะช่วยรักษาฟันของคนไข้ให้เป็นระเบียบ

ความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์จัดฟัน

วิิธีการรักษา

 • เหล็กดัดฟัน
 • อุปกรณ์ติดถาวรแบบพิเศษ
 • อุปกรณ์รักษาช่องว่างของฟันแบบถาวร
 • เครื่องจัดฟันแบบใส
 • อุปกรณ์รักษาช่องว่างของฟันแบบถอดได้
 • อุปกรณ์จัดตำแหน่งของขากรรไกร
 • อุปกรณ์ป้องกันริมฝีปากและแก้ม
 • เครื่องมือขยายขากรรไกร
 • อุปกรณ์ป้องกันริมฝีปากและแก้ม
 • รีเทนเนอร์
 • เครื่องมือจัดฟันภายนอก

ปัญหาในฟัน

 • ฟันบนยื่น
 • ฟันล่างยื่น
 • ฟันกัดคร่อม
 • ฟันสบเปิด
 • ฟันกัดเบี้ยว
 • ฟันห่าง
 • ฟันซ้อน

บทบาทของทันตแพทย์ทั่วไปต่อการจัดฟันมีอย่างไร

ทันตแพทย์ทั่วไปดูแลทันตสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยโดยการตรวจเช็คฟัน และขูดหินปูนเป็นระยะ

หาก ตรวจความผิดปกติในการสบฟัน ทันตแพทย์จะส่งผู้ป่วยมารับคำปรึกษาและการรักษาจากทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา ทางด้านทันตกรรมจัดฟัน อย่างไรก็ตามหากทันตแพทย์ทั่วไปจะให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วย ก็สามารถทำได้ตามกฎหมาย หากแต่ต้องพิจารณาในการรักษาเฉพาะในกรณีที่เหมาะสมที่ทันตแพทย์ผู้นั้นมี ความรู้ความสามารถที่จะทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน