No products in the cart.

ค้นหาทันตแพทย์จัดฟัน

Search Orthodontist

 

ค้นหาทันตแพทย์จัดฟัน

“สมาชิกสามัญ” ตามข้อบังคับสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ข้อที่ 6)ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 สมาชิกสามัญจะต้อง

“สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง หรือ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ไม่ต่ำกว่า  2  ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันใน/ต่างประเทศ และ ด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย”