ค้นหาทันตแพทย์จัดฟัน

* ขณะนี้​กำลัง​อยู่​ใน​ระหว่าง​การ​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​อยู่​ ข้อมูล​จึงยังไม่สมบูรณ์

 

ค้นหาทันตแพทย์จัดฟัน

* ขณะนี้​กำลัง​อยู่​ใน​ระหว่าง​การ​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​อยู่​ ข้อมูล​จึงยังไม่สมบูรณ์

ทันตแพทย์จัดฟันคือใคร

คือ ทันตแพทย์ที่เรียนจบหลักสูตรเฉพาะทางจัดฟัน ซึ่งเป็นหลักสูตรเต็มเวลา ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และเป็นหลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง หรือ เป็นหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน

หรือเป็นทันตแพทย์ที่ศึกษาต่อในหลักสูตรเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งเป็นหลักสูตรเต็มเวลา ไม่ต่ำกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยหลักสูตรเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟันดังกล่าว เป็นที่รับรองโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันของประเทศที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษานั้น ตั้งอยู่

ทันตแพทย์จัดฟันที่ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรจากทันตแพทยสภา ถือว่าเป็นทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทย์จัดฟันที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น และโดยการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ถึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้