สมัครสมาชิกนานาชาติ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่
 2. สำเนาใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรการอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันจากมหาวิทยาลัยที่ ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยและสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยรับรองโดยมีหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปีและสมาคมจัดฟันของประเทศที่สำเร็จการศึกษารับรองหลักสูตร
 3. สำเนาใบ transcript
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ชำระค่าสมัครสมาชิก

 • Rate
  Signup Fee $50
  Biannual Fee $50
  Total $100

  ในกรณีสมาชิกค้างชำระค่าบำรุงประจำปีไม่เกิน 2 รอบ (4 ปี) การต่ออายุจะต้องเสียค่าบำรุงประจำปี ย้อนหลัง และหากค้างค่าบำรุงเกิน 2 รอบ (4 ปี) จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่

 • เช็คของขวัญหรือเช็คส่วนตัว
  สั่งจ่าย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  ส่งมาที่ ทพญ. สุธาทิพย์ จงบรรดาล
  ตู้ปณ. 2 ปณฝ. สี่แยกเฉลิมไทย 20002
  โทร. 08-6338-6966
 • โอนเงินเข้าบัญชี
  สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 123-1-16694-5
 • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
  วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ข้อมูลทันตแพทย์

[formidable id=40]