เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.15 - 12.15 น.
ณ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
**กรุณาดูเอกสารตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสมาคมที่เสนอแก้ไข โดยการเข้าสู่ระบบสมาชิกสามัญ