รายนามคณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน

พ.ศ.2561-2563

รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจสาตราวาหะประธานที่ปรึกษา
ศ. (พิเศษ) พลโท พิศาลเทพสิทธาที่ปรึกษา
ศ. เกียรติคุณ พาสน์ศิรินิสาลักษณ์ที่ปรึกษา
ทพญ. นฤมลทวีเศรษฐ์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ทพ. ไชยรัตน์เฉลิมรัตน์โรจน์ที่ปรึกษา
ทพ. ธานันจารุประกรนายกสมาคม
ศ.ทพ. ธีระวัฒน์โชติกเสถียรนายกสำรอง
ทพ. ปริญญาปฐมกุลมัยอุปนายก
ทพ. จิรวัฒน์เกียรติบูรณกุลเลขาธิการ
ทพ. ธัชพันธุ์พูลทวีเกียรติเหรัญญิก
ทญ. กัลยาอินทรีย์ประธานวิชาการ
ทญ. สุธาทิพย์จงบันดาลนายทะเบียน
ทพ. กฤษฎีปัณณะรัสประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ผศ.ทพ.ดร. บัญชาสำรวจเบญจกุลสาราณียกร
ผศ.ทญ. นงลักษณ์สมบุญธรรมกรรมการกลาง
ผศ.ทพ. อุดมทองอุดมพรกรรมการกลาง
ทญ. เรืองรัตน์โกมลภิสกรรมการกลาง
อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัยบุญประถัมภ์กรรมการกลาง
ผศ.ทญ.ดร. พินทุอรจันทรวราทิตย์กรรมการกลาง
ทพ. ชัยพลฉวีวรรณากรกรรมการกลาง

พ.ศ.2557-2559

รศ.(พิเศษ)สมใจสาตราวาหะประธานที่ปรึกษา
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์ที่ปรึกษา
รศ.ทพ.พาสน์สิรินิสาลักษณ์นายกสมาคม
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์เฉลิมรัตน์โรจน์นายกสำรอง
ทพญ.ศันสนีย์อนันตสกุลวัฒน์อุปนายก
ทพญ.รชยาจินตวลากรเหรัญญิก
รศ.ทพ.สมชัยมโนพัฒนกุลประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์นายทะเบียน
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสสาราณียกร
รศ.ทพญ.จินตนาศิริชุมพันธ์กรรมการกลาง
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยกรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์สมบุญธรรมกรรมการกลาง
ทพ.จิราวัฒน์เกียรติบูรณกุลกรรมการกลาง

พ.ศ.2555-2557

รศ.(พิเศษ)สมใจสาตราวาหะประธานที่ปรึกษา
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์ที่ปรึกษา
ทพญ.พรคณาอัศวหน้าเมืองที่ปรึกษา
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์เฉลิมรัตน์โรจน์นายกสมาคม
รศ.ทพ.พาสน์สิรินิสาลักษณ์นายกสำรอง
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสอุปนายก
ทพ.ธัชพันธ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ผศ.ทพ.อุดมทองอุดมพรประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์นายทะเบียน
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
รศ.ทพญ.ดร.ชิดชนกลีธนะกุลสาราณียกร
รศ.ทพญ.ปิยารัตน์อภิวัฒนกุลกรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์สมบุญธรรมกรรมการกลาง
ทพญ.เพ็ญนภาศรีวิชาญกุลกรรมการกลาง
ทพญ.อัญชลิกาสงวนดีกุลกรรมการกลาง
ทพ.จิราวัฒน์เกียรติบูรณกุลกรรมการกลาง
ทพ.ธานันจารุประกรเลขาธิการ

พ.ศ.2553-2555

รศ.(พิเศษ)สมใจสาตราวาหะนายกสมาคม
ทพ.ไชยรัตน์เฉลิมรัตน์โรจน์นายกสำรอง
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสอุปนายก
ทพ.ธัชพันธุ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ทพญ.พรคณาอัศวหน้าเมืองประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์นายทะเบียน
รศ.(พิเศษ)สมใจสาตราวาหะสาราณียกร
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ทพญ.ศันสนีย์อนันต์สกุลวัฒน์กรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.พรทิพย์วีรยางกูรกรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรทิพย์ชิวชรัตน์กรรมการกลาง
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์กรรมการกลาง
ทพ.ทรงชัยนครน้อยกรรมการกลาง
ทพ.ธานันจารุประกรเลขาธิการ

พ.ศ.2551-2553

รศ.ทพ.วัชระเพชรคุปต์นายกสมาคม
รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสำรอง
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจอุปนายก
ทพ.ธัชพันธ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์นายทะเบียน
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์สมบุญธรรมสาราณียกร
รศ.ทพญ.ปิยารัตน์อภิวัฒนกุลกรรมการกลาง
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์กรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรทิพย์ชิวชรัตน์กรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์อนันตสกุลวัฒน์กรรมการกลาง
ทพญ.พรคณาอัศวหน้าเมืองกรรมการกลาง
ทพ.ธานันจารุประกรเลขาธิการ

พ.ศ.2549-2551

รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสมาคม
รศ.ทพ.วัชระเพชรคุปต์นายกสำรอง
ผศ.ทพ.พาสน์ศิรินิสาลักษณ์อุปนายก
ทพ.ธัชพันธ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์นายทะเบียน
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ทพญ.หทัยชนกเจริญยิ่งสาราณียกร
รศ.ทพญ.ปิยารัตน์อภิวัฒนกุลกรรมการกลาง
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์กรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจกรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์อนันตสกุลวัฒน์กรรมการกลาง
อ.ทพญ.พรทิพย์วีรยางกูรกรรมการกลาง
ทพ.ธานันจารุประกรเลขาธิการ

พ.ศ.2547-2549

ผศ.ทพ.พาสน์ศิรินิสาลักษณ์นายกสมาคม
รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสำรอง
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจอุปนายก
ทพ.ธัชพันธุ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ทพญ.ศศิธรสุธนรักษ์ประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ทพญ.พรทิพย์วีรยางกูรสาราณียกร
พ.ต.ทพ.ปรันตป์สุเนตนันท์นายทะเบียน
ผศ.ทพ.กนกสรเทศน์กรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์อนันต์สกุลวัฒน์กรรมการกลาง
ทพญ.นงลักษณ์สมบุญธรรมกรรมการกลาง
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสกรรมการกลาง
ทพ.ธานันจารุประกรกรรมการกลาง
ทพ.สมชัยมโนพัฒนกุลเลขาธิการ

พ.ศ.2545-2547

รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสมาคม
ผศ.ทพ.พาสน์ศิรินิสาลักษณ์นายกสำรอง
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์อุปนายก
ทพ.ธัชพันธุ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ทพญ.พรทิพย์วีรยางกูรประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ทพญ.ศันสนีย์อนันต์สกุลวัฒน์สาราณียกร
ทพ.ธานันจารุประกรนายทะเบียน
ผศ.ทพญ.ปิยารัตน์อภิวัฒนกุลกรรมการกลาง
ผศ.ทพ.ไพศาลชัยวัฒน์กรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจกรรมการกลาง
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสกรรมการกลาง
พ.ต.ทพ.ปรันตป์สุเนตนันท์กรรมการกลาง
ทพญ.เบญจวรรณกาญจนปลั่งเลขาธิการ

พ.ศ.2543-2545

ผศ.ทพ.พาสน์ศิรินิสาลักษณ์นายกสมาคม
รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสำรอง
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจอุปนายก
ผศ.ทพ.วัชระเพชรคุปต์เหรัญญิก
ทพญ.ศศิธรสุธนรักษ์ประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผศ.ทพญ.จินตนาศิริชุมพันธ์นายทะเบียน
ผศ.ทพ.ไพศาลชัยวัฒน์กรรมการกลาง
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์กรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์อนันต์สกุลวัฒน์กรรมการกลาง
ทพ.เขมฑัตสุขก้อนกรรมการกลาง
พ.ต.ทพ.ปรันตป์สุเนตนันท์กรรมการกลาง
ทพญ.นวลอนงค์สุวรรณสังข์เลขานุการ

พ.ศ.2542-2543

รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสมาคม
ผศ.ทพ.พาสน์ศิรินิสาลักษณ์นายกสำรอง
ผศ.ทพ.วัชระเพชรคุปต์อุปนายก
ผศ.ทพญ.ปิยารัตน์อภิวัฒนกุลเหรัญญิก
ทพญ.ศันสนีย์อนันต์สกุลวัฒน์ประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์นายทะเบียน
ผศ.ทพ.ไพศาลชัยวัฒน์กรรมการกลาง
ทพญ.ศศิธรสุธนรักษ์กรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.ดร.พจนากิตติพิบูลย์กรรมการกลาง
นท.ทพ.พลพิทยาวรชาติ ร.น.กรรมการกลาง
ทพญ.พรคณาอัศวหน้าเมืองกรรมการกลาง
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์เลขานุการ