รายนามคณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน

พ.ศ.2557-2559

รศ.(พิเศษ)สมใจสาตราวาหะประธานที่ปรึกษา
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์ที่ปรึกษา
รศ.ทพ.พาสน์สิรินิสาลักษณ์นายกสมาคม
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์เฉลิมรัตน์โรจน์นายกสำรอง
ทพญ.ศันสนีย์อนันตสกุลวัฒน์อุปนายก
ทพญ.รชยาจินตวลากรเหรัญญิก
รศ.ทพ.สมชัยมโนพัฒนกุลประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์นายทะเบียน
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสสาราณียกร
รศ.ทพญ.จินตนาศิริชุมพันธ์กรรมการกลาง
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยกรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์สมบุญธรรมกรรมการกลาง
ทพ.จิราวัฒน์เกียรติบูรณกุลกรรมการกลาง

พ.ศ.2555-2557

รศ.(พิเศษ)สมใจสาตราวาหะประธานที่ปรึกษา
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์ที่ปรึกษา
ทพญ.พรคณาอัศวหน้าเมืองที่ปรึกษา
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์เฉลิมรัตน์โรจน์นายกสมาคม
รศ.ทพ.พาสน์สิรินิสาลักษณ์นายกสำรอง
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสอุปนายก
ทพ.ธัชพันธ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ผศ.ทพ.อุดมทองอุดมพรประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์นายทะเบียน
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
รศ.ทพญ.ดร.ชิดชนกลีธนะกุลสาราณียกร
รศ.ทพญ.ปิยารัตน์อภิวัฒนกุลกรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์สมบุญธรรมกรรมการกลาง
ทพญ.เพ็ญนภาศรีวิชาญกุลกรรมการกลาง
ทพญ.อัญชลิกาสงวนดีกุลกรรมการกลาง
ทพ.จิราวัฒน์เกียรติบูรณกุลกรรมการกลาง
ทพ.ธานันจารุประกรเลขาธิการ

พ.ศ.2553-2555

รศ.(พิเศษ)สมใจสาตราวาหะนายกสมาคม
ทพ.ไชยรัตน์เฉลิมรัตน์โรจน์นายกสำรอง
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสอุปนายก
ทพ.ธัชพันธุ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ทพญ.พรคณาอัศวหน้าเมืองประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์นายทะเบียน
รศ.(พิเศษ)สมใจสาตราวาหะสาราณียกร
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ทพญ.ศันสนีย์อนันต์สกุลวัฒน์กรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.พรทิพย์วีรยางกูรกรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรทิพย์ชิวชรัตน์กรรมการกลาง
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์กรรมการกลาง
ทพ.ทรงชัยนครน้อยกรรมการกลาง
ทพ.ธานันจารุประกรเลขาธิการ

พ.ศ.2551-2553

รศ.ทพ.วัชระเพชรคุปต์นายกสมาคม
รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสำรอง
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจอุปนายก
ทพ.ธัชพันธ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์นายทะเบียน
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์สมบุญธรรมสาราณียกร
รศ.ทพญ.ปิยารัตน์อภิวัฒนกุลกรรมการกลาง
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์กรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรทิพย์ชิวชรัตน์กรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์อนันตสกุลวัฒน์กรรมการกลาง
ทพญ.พรคณาอัศวหน้าเมืองกรรมการกลาง
ทพ.ธานันจารุประกรเลขาธิการ

พ.ศ.2549-2551

รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสมาคม
รศ.ทพ.วัชระเพชรคุปต์นายกสำรอง
ผศ.ทพ.พาสน์ศิรินิสาลักษณ์อุปนายก
ทพ.ธัชพันธ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสประธานวิชาการ
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์นายทะเบียน
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ทพญ.หทัยชนกเจริญยิ่งสาราณียกร
รศ.ทพญ.ปิยารัตน์อภิวัฒนกุลกรรมการกลาง
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์กรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจกรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์อนันตสกุลวัฒน์กรรมการกลาง
อ.ทพญ.พรทิพย์วีรยางกูรกรรมการกลาง
ทพ.ธานันจารุประกรเลขาธิการ

พ.ศ.2547-2549

ผศ.ทพ.พาสน์ศิรินิสาลักษณ์นายกสมาคม
รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสำรอง
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจอุปนายก
ทพ.ธัชพันธุ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ทพญ.ศศิธรสุธนรักษ์ประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ทพญ.พรทิพย์วีรยางกูรสาราณียกร
พ.ต.ทพ.ปรันตป์สุเนตนันท์นายทะเบียน
ผศ.ทพ.กนกสรเทศน์กรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์อนันต์สกุลวัฒน์กรรมการกลาง
ทพญ.นงลักษณ์สมบุญธรรมกรรมการกลาง
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสกรรมการกลาง
ทพ.ธานันจารุประกรกรรมการกลาง
ทพ.สมชัยมโนพัฒนกุลเลขาธิการ

พ.ศ.2545-2547

รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสมาคม
ผศ.ทพ.พาสน์ศิรินิสาลักษณ์นายกสำรอง
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์อุปนายก
ทพ.ธัชพันธุ์พูลทวีเกียรติ์เหรัญญิก
ทพญ.พรทิพย์วีรยางกูรประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ทพญ.ศันสนีย์อนันต์สกุลวัฒน์สาราณียกร
ทพ.ธานันจารุประกรนายทะเบียน
ผศ.ทพญ.ปิยารัตน์อภิวัฒนกุลกรรมการกลาง
ผศ.ทพ.ไพศาลชัยวัฒน์กรรมการกลาง
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจกรรมการกลาง
ทพญ.เรืองรัตน์โกมลภิสกรรมการกลาง
พ.ต.ทพ.ปรันตป์สุเนตนันท์กรรมการกลาง
ทพญ.เบญจวรรณกาญจนปลั่งเลขาธิการ

พ.ศ.2543-2545

ผศ.ทพ.พาสน์ศิรินิสาลักษณ์นายกสมาคม
รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสำรอง
รศ.ทพญ.พรรัชนีแสวงกิจอุปนายก
ผศ.ทพ.วัชระเพชรคุปต์เหรัญญิก
ทพญ.ศศิธรสุธนรักษ์ประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผศ.ทพญ.จินตนาศิริชุมพันธ์นายทะเบียน
ผศ.ทพ.ไพศาลชัยวัฒน์กรรมการกลาง
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์กรรมการกลาง
ทพญ.ศันสนีย์อนันต์สกุลวัฒน์กรรมการกลาง
ทพ.เขมฑัตสุขก้อนกรรมการกลาง
พ.ต.ทพ.ปรันตป์สุเนตนันท์กรรมการกลาง
ทพญ.นวลอนงค์สุวรรณสังข์เลขานุการ

พ.ศ.2542-2543

รศ.(พิเศษ)ทพญ.สมใจสาตราวาหะนายกสมาคม
ผศ.ทพ.พาสน์ศิรินิสาลักษณ์นายกสำรอง
ผศ.ทพ.วัชระเพชรคุปต์อุปนายก
ผศ.ทพญ.ปิยารัตน์อภิวัฒนกุลเหรัญญิก
ทพญ.ศันสนีย์อนันต์สกุลวัฒน์ประธานฝ่ายวิชาการ
ทพ.ปริญญาปฐมกุลมัยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ทพญ.นฤมลทวีเศรษฐ์นายทะเบียน
ผศ.ทพ.ไพศาลชัยวัฒน์กรรมการกลาง
ทพญ.ศศิธรสุธนรักษ์กรรมการกลาง
ผศ.ทพญ.ดร.พจนากิตติพิบูลย์กรรมการกลาง
นท.ทพ.พลพิทยาวรชาติ ร.น.กรรมการกลาง
ทพญ.พรคณาอัศวหน้าเมืองกรรมการกลาง
ทพญ.ปิยะธิดาจิตตานันท์เลขานุการ