ทพญ.สุหัชชา เมธีวรกุล

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ สำเร็จปี พ.ศ. สถานศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย