ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการจัดฟัน 1/2564 “Towards Clinical Excellency in Dentofacial Orthopedics”

พบกับการประชุมวิชาการเต็มรูปแบบ 3 วัน กับหัวข้อที่น่าสนใจโดยมีวิทยากรชื่อดังทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่จะมาส่งต่อความรู้ทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหนือชั้นและครบถ้วนในทุกมุมมองได้แก่ Prof. Nelson Mucha (Maria) UFRJ – UFF, Brazil และ Prof.Dr.Dr. Bernd Lapatki, Germany พร้อมวิทยากรไทยได้แก่ ผศ.ทพ.น.ท.พลพิทยา วรชาติ จะมาเล่าถึงการจัดฟันในผู้สูงอายุ ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย cleft นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับการรักษา Cl II Malocclusion โดยอ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ การใช้ Cl II functional appliance โดยอ.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ การรักษา Cl II openbite แบบไม่ผ่าตัดโดย อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์ ต่อด้วยวิทยากรจากมช. ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน และวิทยากรหน้าใหม่ อ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี กับหัวข้อการบรรยายที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด แบบนี้ต้องรีบลงทะเบียนกันมาแล้วค่า 😉

ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการได้ที่นี่ครับ Download PDF

กำหนดการประชุมวิชาการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการประชุมวิชาการได้ที่นี่ครับ Download PDF

จดหมายเชิญประชุม

ท่านสามารถดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมวิชาการหลัก โดยไม่ถือเป็นวันลา ได้ที่นี่ครับ Download PDF

ลงทะเบียน / Register

ค่าลงทะเบียน หลัง 15 ต.ค. 63
นักศึกษา 5,000 บาท
สามัญ 6,000 บาท
สมทบ 6,001 บาท
ไม่ใช่สมาชิก 7,000 บาท

งานประชุมวิชาการจัดฟัน 2/2563 Global Perspectives in Dentofacial Orthopedics
สัญชาติ / Nationality *

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน / Applicant Information

ค่าลงทะเบียน *
หมายเหตุ: หากชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันประชุม มิฉะนั้นทางสมาคมฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน

Applicant Information

Registration Fee *

การชำระค่าลงทะเบียน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน *
หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน *
Maximum upload size: 5MB
กรุณาแนบรูปหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน / Please take a screenshot that confirms your successful transaction

Fee Payment

Payment Method *
Payment Slip *
Maximum upload size: 5MB
กรุณาแนบรูปหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน / Please take a screenshot that confirms your successful transaction

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

สามัญ

กณิตนันท์สุนันต๊ะ
กุลธิดาปรคนธรรพ์
เกตุกัญญาสุวรรณประทีป
เกรียงไกรเกษมทรงธรรม
ครรชนะจรัณยานนท์
จิรวรรณชาติพิทักษ์
ชัยทวีศรีพงศ์พันธุ์กุล
ชาญชัยพัฒนวิริยะพิศาล
ชาญวิทย์ตันติกัลยาภรณ์
ฐิติกาหรรษ์ภิญโญ
ณัฐชนนศิริพันธ์
ณัฐวรัณย์หาญวนานนท์
ทิพานันญาณิสิราพันธ์
ธนวัฒน์เกียรติถาวรวงศ์
นภัทรโยธะธราดล
นิรมลลีลาอดิศร
ปกาญจน์กาญจนะ
ปภัสพงศ์เพิ่มแสงงาม
ปภินวิชวิพัฒนบวรวงศ์
ปริยากรชัยมงคล
ปรีญาสุวรรณวิฑิต
ปรียดาสันติลักขณาวงศ์
ปาณิศาพีรวณิชกุล
ปิยะดนัยสุธีรพงศ์พันธ์
พรพรรณจริยวิทยากุล
พรหทัยเลียวสายทอง
ไพรัชหาญวนานนท์
ภณิดาณ สงขลา
ภัทราสุมณศิริ
ภาณุรัตน์ลิมปศิริสุวรรณ
ยอดหทัยสาตราวาหะ
ลักษม์สิรีเลาหะนันท์
วริษนันท์ประสงค์วรานนท์
วัจน์กรธรรมวณิชย์
วิมลทิพย์มุทานนท์
วิเศษพลสุทธิเดชานัย
วีระพลรุ่งนิศากร
ศรายุทธเจียรพงศ์ปกรณ์
ศุภรัสมิ์ศักดากรกุล
ศุภวัฒน์พุฒิภาษ
สรัญญาสุวรรณโกมลกุล
สัจจพรพรรคอนันต์
สาธินีนฤปกร
สิขเรศปริญญาชัยพันธ์
สุดารัตน์ถือพุทธ
สุภชัยเกียรติสกุลทอง
สุภีพันธุ์บุณยรัตนสุนทร
สุรัฐกนกกุลชัย
สุวรรณีลัภนะพรลาภ
อมรพงษ์วชิรมน
อาทิตย์สิทธิพรชัย
เอกชัยคล้ายทอง

นักศึกษา

กชกรเล็กวิจิตรธาดา
กชพลคูหารัตนไชย
กติกาใจกล้า
กรกนกคล่องวาณิชกุล
กรกมลลัญจนเสถียรชัย
กิจพัฒน์ลือสิงหนาท
กุลปรียาวิริยะอมรชัย
คงกฤษเตชะอภัยคุณ
จิรัฐาจันทรอัมพร
เฉลิมภรณ์บุษบง
ชนกานต์จินดาโรจนกุล
ชนชลไตรรัตนประดิษฐ์
ชนิกานต์อินทรสุขสันติ
ชนิดากันนะ
ชนิภรณ์อนันต์วัฒนานนท์
ชัชชนเสนาวิน
ชุติมณฑน์ฑีฆวาณิช
ญาณพัฒน์ทรัพย์มณีนุกุล
ญาณสิณีหงส์เลิศนภากุล
ณภัทรนะลำเลียง
ณัฐกานต์ไตรตานนท์
ณัฐการโรจน์กาญจนพร
ณัฐณิชาปริยัติดุลภาค
ณัฐนันท์วัฒนอเนก
ณัฐพลบุญช่วย
ณัฐภัทรคำนังสิทธิ
ณัฐรวีขุมจันทร์
ดวงหทัยจีรเธียรนาถ
ต้นฝนดามัง
เตชน์ศิษฐ์ธนสรรวนิช
ทิพย์วรรณลิ่มสกุล
ธงไชยพูนพิริยะ
ธนพัฒน์สุนาถวนิชย์กุล
ธนภัทรปฐมกุลมัย
ธนวรรณวณิชย์วิสุทธิ์ชัย
ธนานนท์เหล่ากุลดิลก
ธเนศอัศวกวินทิพย์
ธีรชัยเพียรสิริรัตน์
ธีรพัฒน์เอกศรีวงศ์
ธีรภัทร์วงศ์มณีรุ่ง
ธีรภัทรศิริวรรณ์
ธีรศักดิ์  นครน้อย
นพรัตน์จูฑศรีพานิช
นลินไพรัชวรรณ
นวพลเยี่ยม
นันท์นภัสจองคำ
นันทพรไชยสุขทักษิณ
เนาวรัตน์แสนจันดี
บุญธิดาตระกูลฉาง
บุรนีอนุรักษ์กุลกิจ
เบญจาเสรีวิสัย
ประภาพรเจิ้ง
ปรัชญ์ชวินเหลาหชัยอรุณ
ปรางวิวรรธนดิฐกุล
ปัณณ์พัฒน์  จันทร์มณี
ปารณีย์ลีฬหาทร
ปุณณพิชญ์สู่พานิช
พงศ์พลพันธพฤกษ์
พนิตนาฎคงกระพันธ์
พรพัฒน์  ธีรโสภณ
พลอยไพลินภู่สันติสัมพันธ์
พัชยาสิทธิสาริบุตร
พัฒน์นรีกิตติชัยธนะกุบ
พัดชาชูพุทธิพงศ์
พัลลภาหลินศุวนนท์
พัสกรวศินวสุกุล
พาขวัญกุลชุติสิน
พิชชาพรบูรณะคุณาภรณ์
พิมสิรินันทวิภาวงศ์
เพ็ชรไพลินภู่สันติสัมพันธ์
เพิ่งเฉลยธรรมาณิชานนท์
ภรณ์ทิพย์ตั้งธนะวัฒน์
ภาวิณีตันกิตติวัฒน์
ภิญญดาอัครจรัสโรจน์
ภิภพสุทธิประภาภรณ์
รงรองพรหมจันทร์
รติรัตน์ธนพิชญ์พงษ์
รัฐฐากรสุเมธเชิงปรัชญา
รัตนพรภัทราคร
รุ่งทิวาจิรวิวัฒน์เสรี
วชิระตันติฤทธิพร
วณิชชญาตั้งสำเริงวงศ์
วรนุชเชษฐภักดีจิต
วสวัตต์ปราณีโชติรส
วัจน์กรเสือดี
วิลาสินีวิจิตรานนท์
วิสมาวิทยานุกรกิจ
วีรดาวรชาติ
ศรวณีย์ไชยรัตน์
ศรัณย์จันทร์เจริญ
ศวิตาศุภาโกมลนันท์
ศศธรเมลานนท์
ศิวาพรสัจเดว์
สาธิมาเอี่ยมวรวุฒิกุล
สินนภาแหวนดวงเด่น
สิริธิดาพงษ์สุพจน์
สิริพิมพ์พฤกษ์ไพบูลย์
สุทธินีกนกพูนสิน
สุรกฤษณ์จีนงาม
สุลาวัณย์แววสง่า
โสภิตรัตนสุมาวงศ์
หทัยพันธ์เพียรเวช
อธิศธำรงเลิศสกุล
อภิวัฒน์ไชยวัฒน์
อรณิชาผูกทวนทอง
อาชว์ลิขิตกุลธนพร
อาทิตยาดวงตา
อารยาธารีจารุ

สมทบ

จารุมาศกานตศิลป์
ญาดากุลพิรัลกิตติ์
ฐิติรัตน์ภูริปรัชญา
พธูสุระประเสริฐ
ระวิวรรณวงศ์วานวัฒนา
ศิริรัตน์งามพสุธาดล
ศิริลักษณ์ศรีพัฒนาภรณ์
สงวนเดชพิทักษ์
สุภารัตน์เกษเจริญคุณ

ไม่ใช่สมาชิก

กานต์กวีเรือนแก้ว
จารุมาศกานตศิลป์
จิรัฏฐ์เมธะพันธุ์
ธนพัฒน์แสงวัฒนะรัตน์
นานาจูมงคล
ศิริลักษณ์ศรีพัฒนาภรณ์
สุธินันท์สขสุทธิพันธ์
สุพรรษาพงศ์ติวัฒนากุล
สุภารัตน์เกษเจริญคุณ
หทัยชนกภารการ
อริสารัสท์
MarinaThe
PatriciaYeong