สถานพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

จังหวัด
รายชื่อสถานพยาบาล
ช่องทางการติดต่อ
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ศูนย์รักษาเฉพาะทางผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
โทร 053-9444464 , 053-9444465
พิษณุโลก
สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร 055-965268 (สถานฯ) ,
055-965260-1 (แผนกศัลยกรรม) ,
055-966866 (โรงพยาบาลทันตกรรม)
FB: สถานรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นครสวรรค์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านปากแหว่งเพดานโหว่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์
คุณสุธาทิพย์ พวงสมบัติ
โทร 056-001515
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ (ศูนย์ตะวันฉาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043-363123 , 043-363502 ,
098-1414710 , 081-1851151
คุณยุพิน ปักกะสังข์ (พยาบาลประสานงาน)
โทร 085-9270324
Email: cleft@kku.ac.th
Web: https://kkucleft.kku.ac.th/
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ขอนแก่น
ทพ.วสวัตต์ ปราณีโชติรส
โทร 043-009900 ต่อ1209
Email: wasawatt.prs@gmail.com
นครราชสีมา
ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ รพ.มหาราชนครราชสีมา
คุณจุฑาภรณ์ ยศไกร (นักจัดการงานทั่วไป)
โทร 044-232041
อุบลราชธานี
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ทพญ.สุกัลยา ธนกิจจารุ
โทร 045-254505 , 045-244973 ต่อ 1264
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ชลบุรี
ทพ.อาชว์ ลิขิตกุลธนพร
ทพญ.สุภีพันธุ์ บุณยรัตนสุนทร
โทร 038-931871 , 038-931872
ภาคกลาง
ลพบุรี
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.พระนารายณ์มหาราช
ทพ.สุทธิ มาลัยวิจิตรนนท์
โทร 036-785440-9 ต่อ 4516 ,
081-7046611
อยุธยา
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.พระนครศรีอยุธยา
ทพญ.สัจจพร พรรคอนันต์
โทร 035-211888
ภาคใต้
สงขลา
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการแก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติของขากรรไกรใบหน้าและการบดเคี้ยว (CCDD)
คุณสุรีรัตน์ รัศมี
โทร 074-287713 , 074-287743 ,
098-0143911
Line ID: 0980143911
นครศรีธรรมราช
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ทพ.ปกาญจน์ กาญจนะ
ทพญ.ภณิดา ณ สงขลา
ทพญ.ศิริพร พนิตจิตบุญ
โทร 075-340250 ต่อ 1031
กรุงเทพฯและปริมณฑล
กรุงเทพฯ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในเวลาราชการ ตั้งแต่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. ยกเว้น พุธบ่าย
 
- คลินิกความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 3
คุณสุภาวดี หมื่นหาญ
โทร 02-2188705
Web: http://www.dent.chula.ac.th/offices/hospital/clinics-and-offices/special-clinics/
- คลินิกภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ชั้น 15
คุณปิยกมล ศิริ
คลินิกภาควิชาฯ
โทร 065-8930739
ศูนย์ความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ใบหน้าและศีรษะ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
คุณ รัตภาพร ฉันทนาวิวัฒน์โชติ
รศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร
โทร 02-2007777 ต่อคลินิกจัดฟัน ,
090-1970087
(ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นพุธบ่าย)
FB: คลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Line ID : @muorthoclinic
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
- หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ตึกจงกลนี ชั้น 1 และตึกภปร.ชั้น 6
โทร 02-2564120
- ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะ ตึกสก. ชั้น 14
- ฝ่ายทันตกรรม ตึกภปร. ชั้น 17
ทพญ.วรฤทัย ฐิติรุ่งเรือง
ทพ.ธัชพันธุ์ พูนทวีเกียรติ์
ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์
โทร 02-2565171
FB: เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
TikTok: @happymind408
ศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบบูรณาการ และ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
ทพญ.วัชรียา ทองรัตนาศิริ
โทร 02-2062900 ต่อ 11010
Email: yim_846@hotmail.com , prajakjariya@gmail.com
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
คุณอัจฉรา จันดา
โทร. 1415 ต่อ 2318, 2319
Email: dent.qsnich.clcp@hotmail.com
FB: ห้องทันตกรรมสถาบันสุขภาพเด็กฯ
Line ID: @635rhrwh
Instagram: dent_qsnich
ปทุมธานี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ