เกี่ยวกับสมาคมฯ

ความเป็นมา

  •   2525 ก่อตั้ง “ชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย”
  •   2537 จัดงานประชุมวิชาการ 1994 Thailand International Orthodontic Congress
  •   2540 จัดงานประชุมวิชาการ 1997 Thailand International Orthodontic Congress
  •   2542 จดทะเบียนเป็นสมาคมตามกฎหมาย โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลชื่อ “สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Association of Orthodontists (ThaAO)
  •   2542 ก่อตั้ง “มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย”
  •   2545 วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ( Journal of the Thai Association of Orthodontists) ปีที่ 1 เล่มที่ 1
  •   2551 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 6th Asian Pacific Orthodontic Conference (2008APOC)

คณะที่ปรึกษา

รศ.(พิเศษ)ทพญ.ดร.สมใจ สาตราวาหะ
ประธานที่ปรึกษา
ศ.(พิเศษ)พลโท พิศาล เทพสิทธา
ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคุณ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ที่ปรึกษา
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

รายนามกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบัน วาระ 2563-2565
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
นายกสมาคม
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย
อุปนายก
ทญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
นายกสำรอง
อ.ทพ.ดร.คณิช ตรีภูวพฤทธิ์
เลขาธิการ
ผศ.ทญ.กัลยา อินทรีย์
ประธานวิชาการ
ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ
เหรัญญิก
ทญ.สุธาทิพย์ จงบันดาล
นายทะเบียน
อ.ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ผศ.ทพ.ดร.บัญชา สำรวจเบญจกุล
สาราณียกร
ผศ.ทญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
กรรมการกลาง
รศ.ทพ.ดร.อุดม ทองอุดมพร
กรรมการกลาง
ผศ.ทญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
กรรมการกลาง
รศ.ทพ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก
กรรมการกลาง
ผศ.ทญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์
กรรมการกลาง
ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
กรรมการกลาง