เกี่ยวกับสมาคมฯ

ความเป็นมา

  •   2525 ก่อตั้ง “ชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย”
  •   2537 จัดงานประชุมวิชาการ 1994 Thailand International Orthodontic Congress
  •   2540 จัดงานประชุมวิชาการ 1997 Thailand International Orthodontic Congress
  •   2542 จดทะเบียนเป็นสมาคมตามกฎหมาย โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลชื่อ “สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Association of Orthodontists (ThaAO)
  •   2542 ก่อตั้ง “มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย”
  •   2545 วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ( Journal of the Thai Association of Orthodontists) ปีที่ 1 เล่มที่ 1
  •   2551 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 6th Asian Pacific Orthodontic Conference (2008APOC)

คณะที่ปรึกษา

รศ.(พิเศษ)ทพญ.ดร.สมใจ สาตราวาหะ
ประธานที่ปรึกษา
ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคุณ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ที่ปรึกษา
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
ที่ปรึกษา
ผศ.ทญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

รายนามกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบัน วาระ 2565-2567
ทญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส
นายกสมาคม
รศ.ทพ.ดร.อุดม ทองอุดมพร
อุปนายก
ทพ. ธานัน จารุประกร
นายกสำรอง
ทญ. เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล
เลขาธิการ
ผศ.ทญ. นันทินี แสงไฟ
ประธานวิชาการ
ทพ. ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ
เหรัญญิก
ทญ. สุธาทิพย์ จงบันดาล
นายทะเบียน
อ.ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณากร
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
อ.ทพ.ดร. ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
สาราณียกร
รศ.ทพ.ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
กรรมการกลาง
อ.ทพ. สิรวิชฐ์ เลิศชาตรีพงษ์
กรรมการกลาง
ผศ.ทญ. กัลยา อินทรีย์
กรรมการกลาง
ผศ.ทพ.ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์
กรรมการกลาง
ทญ. วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล
กรรมการกลาง
อ.ทญ.ดร. พุทธธิดา วังศรีมงคล
กรรมการกลาง