เกี่ยวกับสมาคม

ความเป็นมา

  • 2525 ก่อตั้ง “ชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย”
  • 2537 จัดงานประชุมวิชาการ 1994 Thailand International Orthodontic Congress
  • 2540 จัดงานประชุมวิชาการ 1997 Thailand International Orthodontic Congress
  • 2542 จดทะเบียนเป็นสมาคมตามกฎหมาย โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลชื่อ “สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Association of Orthodontists (ThaAO)
  • 2542 ก่อตั้ง “มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย”
  • 2545 วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ( Journal of the Thai Association of Orthodontists) ปีที่ 1 เล่มที่ 1
  • 2551 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 6th Asian Pacific Orthodontic Conference (2008APOC)

คณะที่ปรึกษา

รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ

ประธานที่ปรึกษา

ศ. (พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา

ที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคุณ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ที่ปรึกษา

ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ทพ. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

รายนามกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบัน วาระ 2561-2563

ทพ. ธานัน จารุประกร

นายกสมาคม

ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย

อุปนายก

ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

นายกสำรอง

ทพ. จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล

เลขาธิการ

ทญ. กัลยา อินทรีย์

ประธานวิชาการ

ทพ. ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ

เหรัญญิก

ทญ. สุธาทิพย์ จงบันดาล

นายทะเบียน

ทพ. กฤษฎี ปัณณะรัส

ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

ผศ.ทพ.ดร. บัญชา สำรวจเบญจกุล

สาราณียกร

ผศ.ทญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม

กรรมการกลาง

ผศ.ทพ. อุดม ทองอุดมพร

กรรมการกลาง

ทญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส

กรรมการกลาง

อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์

กรรมการกลาง

ผศ.ทญ.ดร. พินทุอร จันทรวราทิตย์

กรรมการกลาง

ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณากร

กรรมการกลาง