เกี่ยวกับสมาคม

ความเป็นมา

คณะที่ปรึกษา

รศ. (พิเศษ) ทพญ. ดร. สมใจ สาตราวาหะ

ประธานที่ปรึกษา

ศ. (พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา

ที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคุณ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ที่ปรึกษา

ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ทพ. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

รายนามกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบัน วาระ 2563-2565

ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

นายกสมาคม

ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย

อุปนายก

ทญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส

นายกสำรอง

อ.ทพ.ดร. คณิช ตรีภูวพฤทธิ์

เลขาธิการ

ผศ.ทญ. กัลยา อินทรีย์

ประธานวิชาการ

ทพ. ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ

เหรัญญิก

ทญ. สุธาทิพย์ จงบันดาล

นายทะเบียน

อ.ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณากร

ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

ผศ.ทพ.ดร. บัญชา สำรวจเบญจกุล

สาราณียกร

ผศ.ทญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม

กรรมการกลาง

รศ.ทพ.ดร. อุดม ทองอุดมพร

กรรมการกลาง

ผศ.ทญ. สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน

กรรมการกลาง

รศ.ทพ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก

กรรมการกลาง

ผศ.ทญ.ดร. พินทุอร จันทรวราทิตย์

กรรมการกลาง

ทพ. ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์

กรรมการกลาง