โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

DSC_8981DSC_8773DSC_8904

รศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย  นายแพทย์พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ทันตแพทย์หญิงปองใจ วิรารัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดสรรและค่าชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะทันตแพทย์จัดฟันและอาสาสมัคร ถ่ายรูปร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวในงาน “ยิ้มสวย เสียงใส ใจสัมพันธ์” จัดโดยศูนย์ฯ เพื่อให้ความรู้และสันทนาการแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา