โครงการตุ๊กตาจัดฟันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

doll

ขณะนี้โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อยู่ในความดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆประมาณ 300ราย เราจำเป็นต้องระดมทุนทุกวิธีเพื่อหาทุนสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ตุ๊กตาจัดฟันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการหาทุน ตุ๊กตาทั่วๆไปจะถูกนำมาติดเครื่องมือจัดฟันที่ถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วย ทั่วไปและนำมาทำให้ปราศจากเชื้อก่อนไปเย็บติดบนตุ๊กตา

doll2

หลังจากนั้นตุ๊กตาเหล่านี้จะถูกจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาสมทบทุนการรักษาผู้ ป่วยต่อไป ทันตแพทย์จัดฟันทุกท่านสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของเราได้โดย โปรดเก็บรวบรวมเครื่องมือจัดฟันที่ใช้แล้ว แกะเครื่องมือออกจากลวดหลัก ทำให้ปราศจากเชื้อ จากนั้นกรุณาส่งไปยัง

ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล

ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หาดใหญ่ สงขลา 90110

รายละเอียดความเป็นมาของโครงการ

http://www.psu.ac.th/node/895

doll3