ทันตแพทย์จัดฟันคนแรกของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ถวิล ตัณฑิกุล ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2459 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ ระดับอุดมศึกษาที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเป็นทันตแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกของ ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2487

ท่านเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ และเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. ไปศึกษาต่อทางด้านทันตกรรม จัดฟันเป็นคนแรกของประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จนสำเร็จ Certificate of Proficiency in Orthodontics ในปี พ.ศ. 2493 และ Master of Dental Science in Orthodontics ในปี พ.ศ. 2495

เมื่อกลับมาประเทศไทย ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกทันตกรรมจัดฟัน ได้เริ่มจัดการเรียน

การสอนและการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมจัดฟันในคณะทันตแพทยศาสตร์

เป็นทันตแพทย์ผู้ถวายการทำพระทนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เป็นเวลา 25 ปี

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ถวิล ตัณฑิกุล ได้รับวุฒิบัตรทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ สาขาทันตกรรมจัดฟัน จากกระทรวงสาธารณสุข เป็นคนแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2500 

พ.ศ. 2525 ท่านเป็นประธานกรรมการจัดตั้ง “ ชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย ” และเป็นประธานชมรมทันตกรรมจัดฟันคนแรกของประเทศไทย