ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่