ขยายเวลาการขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ

สืบเนื่องจาก ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย เพื่อให้เกิดการเผยแพร่วิชาการสาขาทันตกรรมจัดฟันแก่สมาชิกและผู้สนใจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • Website ของวิทยาสารออนไลน์สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (คลิกที่นี่)

 • ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล)
  เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ
  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF)

 • แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ แบบฟอร์ม
  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF)

 • แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย หรือ แบบฟอร์ม 2
  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF)

 • แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด DOCX)

ทั้งนี้ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนฯ ต้องส่งผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อสาราณียกรสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และจะผ่านขั้นตอนการพิจารณาแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สาราณียกรกำหนด จนได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

อ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี

อนุสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Email: pannapat.c@psu.ac.th