ขยายเวลาการขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ

สืบเนื่องจาก ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย เพื่อให้เกิดการเผยแพร่วิชาการสาขาทันตกรรมจัดฟันแก่สมาชิกและผู้สนใจ (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทั้งนี้ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนฯ ต้องส่งผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อสาราณียกรสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และจะผ่านขั้นตอนการพิจารณาแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สาราณียกรกำหนด จนได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล

สารณียกร วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตู้ไปรษณีย์เลขที่ 17 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Email: samruaj@hotmail.com