Workshop การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ และโมเดลฟันเพื่อการจัดฟัน (CephSmile V.2)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้พัฒนา "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ & โมเดลฟัน และจาลองใบหน้าหลังการจัดฟัน”(CephSmile V. 2) ขึ้นให้เหมาะกับโครงหน้าของคนเอเชีย โดยคณะทันตแพทย์และทีมนักวิจัยได้ศึกษาหลักสรีระศาสตร์ของฟันและขากรรไกรที่ผิดปกติของผู้ป่วยและหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ & โมเดลฟัน และจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน”(CephSmile V. 2) จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทันตแพทย์จัดฟันให้มีความมั่นใจในการวิเคราะห์ และวางแผนในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างดี

โดย workshop จะจัดในขึ้นวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ณ ห้อง อบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟรี! สำหรับการเข้าอบรม workshop พร้อมโปรแกรมใช้งาน

รับผู้เข้าร่วม workshop จำนวนจำกัด!! ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โปรดสำรองที่นั่ง โดยกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังโทรสารหมายเลข 0-2564-6877 ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณปกรณ์ สุพานิช โทร. 0-2564-6900 ต่อ 2382 หรือ email: pakorn.supanich@nectec.or.th

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วม workshop ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วม workshop ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการของ workshop ได้ที่นี่