Upcoming Event: FDI 2015 Bangkok

FDI2015-Bangkok

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมงาน FDI 2015 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ www.fdi2015bangkok.org