เลือกประเภทสมาชิก

สมาชิกสามัญจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

6.1.1 เป็นทันตแพทย์ที่ถือสัญชาติไทยและได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

6.1.2 สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทย-สภารับรอง หรือ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ และ ด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

6.1.3 สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ประเทศ โดยเป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี และหลักสูตรเป็นที่รับรองโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันของประเทศที่สถานศึกษานั้นๆตั้งอยู่ และ ด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

6.1.4 ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือ วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญ และ ดำเนินการต่อ

สมาชิกนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

จะต้องเป็นนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง หรือ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ โดยมีหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆลงนามรับรอง และ คณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นสมาชิกนักศึกษา และ ดำเนินการต่อ

สมาชิกสมทบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ทันตแพทย์ที่มีความสนใจในวิชาทันตกรรมจัดฟัน และ มีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และ คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสมทบ และ ดำเนินการต่อ

สมาชิกนานาชาติจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ทันตแพทย์จัดฟันต่างชาติที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยบุคคลนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของ สมาคมหรือชมรมทันตแพทย์จัดฟัน/ทันตกรรมจัดฟันของประเทศสมาชิกของ Asian Pacific Orthodontic Society (APOS) หรือ World Federation of Orthodontists (WFO)

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นสมาชิกนานาชาติ และ ดำเนินการต่อ

สมาชิกสามัญ

ค่าบำรุง
สมาชิกตลอดชีพ
5,000 บาท

สมาชิกสามัญจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

6.1.1 เป็นทันตแพทย์ที่ถือสัญชาติไทยและได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

6.1.2 สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทย-สภารับรอง หรือ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ และ ด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

6.1.3 สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ประเทศ โดยเป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี และหลักสูตรเป็นที่รับรองโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันของประเทศที่สถานศึกษานั้นๆตั้งอยู่ และ ด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

6.1.4 ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือ วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรการอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันจากมหาวิทยาลัยที่ ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยและสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยรับรองโดยมีหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปีและสมาคมจัดฟันของประเทศที่สำเร็จการศึกษารับรองหลักสูตร
  2. สำเนาใบ transcript
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สมาชิกนักศึกษา

ค่าแรกเข้า 500 บาท
ค่ารายปี 500 บาท 3 ปี
รวม 2,000 บาท

สมาชิกนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

จะต้องเป็นนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง หรือ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ โดยมีหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆลงนามรับรอง และ คณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

เอกสารการสมัคร

หนังสือแจ้งรายชื่อนักศึกษาในหลักสูตรจากภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ส่งพร้อมใบสมัครติดรูปถ่าย 1 นิ้วของนักศึกษาทุกคนในหลักสูตร

*สมาชิกนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญจะต้องไม่มีการค้างชำระค่าบำรุงรายปี*

สมาชิกสมทบ

ค่าแรกเข้า 1,000 บาท
ค่ารายปี 500 บาท
รวม 1,500 บาท

สมาชิกสมทบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ทันตแพทย์ที่มีความสนใจในวิชาทันตกรรมจัดฟัน และ มีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และ คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัครติดรูปถ่าย 1 นิ้ว
  2. ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ในกรณีสมาชิกสมทบค้างชำระค่าบำรุงประจำปี การต่ออายุจะต้องเสียค่าบำรุงย้อนหลังและหากค้างค่าบำรุงเกิน 2 ปี จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่

Oversea

Signup Fee $50
Biannual Fee
$50 Per Time

สมาชิกนานาชาติจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ทันตแพทย์จัดฟันต่างชาติที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยบุคคลนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของ สมาคมหรือชมรมทันตแพทย์จัดฟัน/ทันตกรรมจัดฟันของประเทศสมาชิกของ Asian Pacific Orthodontic Society (APOS) หรือ World Federation of Orthodontists (WFO)

*ในกรณีสมาชิกค้างชำระค่าบำรุงประจำปีไม่เกิน 2 รอบ (4 ปี) การต่ออายุจะต้องเสียค่าบำรุงประจำปี ย้อนหลัง และหากค้างค่าบำรุงเกิน 2 รอบ (4 ปี) จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่