เรื่องจัดฟันสำหรับประชาชน

www.judfun.org
www.facebook.com/ThaiOrtho

อันตรายของจัดฟันแฟชั่น คลิกที่นี่ครับ.

แจ้งเบาะแสเรื่องหมอฟันเถื่อน หรือจัดฟันแฟชั่น
ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. โทรสายด่วน งานคุ้มครองผู้บริโภคกองการประกอบโรคศิลปะ 02-1937999
2. ส่ง e mail พร้อมข้อมูลหลักฐาน(ถ้ามีที่ถ่ายรูปไว้ก็ยิ่งดี) ไปที่กองการประกอบโรคศิลปะ medicalhub702@gmail.com
3. ส่งเป็นจดหมาย ถึง สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (แจ้งเบาะแสคลินิคเถื่อน หรือจัดฟันแฟชั่น )
อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองจ.นนทบรี 11000

การขายเครื่องมือจัดฟันแฟชั่น เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ตามคำสั่งคณะกรรมการที่ 1/2549 ห้ามขายสินค้าลวดจัดฟันแฟชั่น
หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามมาตรา 56 จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ