ประชุมกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระ 2559 - 2561 ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคม ฯ วาระ 2559 - 2561 และการรับส่งมอบงานจากคณะกรรมการสมาคม ฯ วาระ 2557 - 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

13895102_10154488569875962_920336964027174069_n

13920774_10154488569940962_3869680596372714484_n

1470229151502-1

 

รายนามกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระ 2559-2561

คณะที่ปรึกษา

1.ประธานที่ปรึกษารศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ
2.ที่ปรึกษาศ. (พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา
3.ที่ปรึกษาทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์

คณะกรรมการ

1.นายกสมาคมรศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
2.อุปนายกทพญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส
3.นายกสำรองทพ.ธานัน จารุประกร
4.เลขาธิการทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
5.ประธานวิชาการผศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
6.เหรัญญิกทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
7.นายทะเบียนทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ
8.ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย
9.สาราณียกรผศ.ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล
10.กรรมการกลางรศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์
11.กรรมการกลางทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง
12.กรรมการกลางผศ.ทพญ.นงลักษณ์  สมบุญธรรม
13.กรรมการกลางรศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล
14.กรรมการกลางทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์
15.กรรมการกลางทพญ. อัญชลิกา สงวนดีกุล