ประชุมกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระ 2559 – 2561 ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคม ฯ วาระ 2559 – 2561 และการรับส่งมอบงานจากคณะกรรมการสมาคม ฯ วาระ 2557 – 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

13895102_10154488569875962_920336964027174069_n

13920774_10154488569940962_3869680596372714484_n

1470229151502-1

 

รายนามกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วาระ 2559-2561

คณะที่ปรึกษา

1. ประธานที่ปรึกษา รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ
2. ที่ปรึกษา ศ. (พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา
3. ที่ปรึกษา ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์

คณะกรรมการ

1. นายกสมาคม รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
2. อุปนายก ทพญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส
3. นายกสำรอง ทพ.ธานัน จารุประกร
4. เลขาธิการ ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
5. ประธานวิชาการ ผศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
6. เหรัญญิก ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
7. นายทะเบียน ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ
8. ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย
9. สาราณียกร ผศ.ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล
10. กรรมการกลาง รศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์
11. กรรมการกลาง ทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง
12. กรรมการกลาง ผศ.ทพญ.นงลักษณ์  สมบุญธรรม
13. กรรมการกลาง รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล
14. กรรมการกลาง ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์
15. กรรมการกลาง ทพญ. อัญชลิกา สงวนดีกุล