ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ

ด้วย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทันตแพทย์จัดฟัน ผลิตผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัย (original article) รายงานผู้ป่วย (case report) และ บทความปริทัศน์ (review article) เพื่อลงเผยแพร่ในวิทยาสารของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของวิทยาสารของสมาคมฯ ให้เข้าสู่การเป็นวารสารวิชาการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยวาระปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยอ้างถึงการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย เพื่อให้เกิดการเผยแพร่วิชาการสาขาทันตกรรมจัดฟันแก่สมาชิกและผู้สนใจ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทั้งนี้ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนฯ ต้องส่งผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อสาราณียกรสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และจะผ่านขั้นตอนการพิจารณาแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สาราณียกรกำหนด จนได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล

สารณียกร วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตู้ไปรษณีย์เลขที่ 17 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Email: samruaj@hotmail.com