ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงการประชุมวิชาการสมาคมฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

จดหมายจากท่านนายก​สมาคม​ทันตแพทย์​จัด​ฟัน​แห่ง​ประเทศไทย​