การบรรยายพิเศษ โดย Professor Keiji Moriyama จาก Tokyo Medical and Dental University

Prof.-Moriyama-SWU

Professor Keiji Moriyama จาก Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น จะเดินทางมาบรรยายพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เรื่อง “Orthodontic and Orthognathic Treatment of Patients with Mandibular Prognathism” ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 9:30 - 10:30 น. ณ อาคารวิจัย และศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (www.swu.ac.th)

สมาชิกสมาคมฯ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ สามารถลงทะเบียนผ่าน ผศ.ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่ nonglako@g.swu.ac.th